Tại nơi ấy mà dừng ở lại.
Chiến mã cùng nơi ấy mà mất đi.
Kiếm tìm mà đến mấy khi,
Ở trong rừng núi thì tìm được ngay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.