Gió cứ thổi suốt ngày lại gấp,
Đoái trông ta chàng gặp lại cười.
Chỉ là đùa giỡn ngạo chơi
Khiến lòng ta những ngậm ngùi xót xa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.