Mới vừa nhuộm lục tơ này,
Thì chàng đã vội dệt ngay vải liền.
Nhớ người xưa khéo xử yên,
Gương xưa nhịn nhục, tội phiền khỏi mang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.