Mây cứ phủ âm u rầu rĩ
Tiếng sấm còn âm ỉ chưa vang.
Thức trông muốn nói cùng chàng,
Muốn thưa chàng rõ bàng hoàng nghĩ suy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.