Tay trái thì sáo kia cầm chặt,
Lông trĩ này tay mặt múa che.
Hồng hào sắc đỏ mặt hoe,
Vua ban chén rượu, dành khoe với đời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.