Vải thô vải mịn che thân,
Tái tê gió lạnh, xót phần đắng cay.
Nhớ người xưa khéo xử thay!
Thật là thích hợp lòng này câu mong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.