Sắn trên gò trước cao sau thấp,
Sao đốt thưa mọc khắp thế này ?
Anh em trong nước Vệ đây,
Tại sao đã quá nhiều ngày chẳng sang ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.