Đáng thương thay vua tôi hèn mạt!
Là những người lưu lạc xa xôi.
Quần thần của nước Vệ ôi!
Các ông cười mỉm bít tai nghe gì.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.