Sao các người ở yên như thế ?
Ắt chờ nhau nhất thể cùng đi.
Sao mà lâu quá thế ni ?
Ắt là đã có việc gì nào hay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.