Chim hoàng ly véo von giọng hót.
Đem tiếng ca lảnh lót hoà vui.
Chúng ta có cả bảy người.
Mà không an ủi mẹ vơi lòng sầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.