Trái bầu kia lại còn lá đắng,
Bến sang sông gặp chặng nước sâu.
Lội sâu cứ mặc áo vào,
Lội qua nước cạn xăn cao tùy thời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.