Phàm là quân tử như chàng,
Chẳng tường đức hạnh rõ ràng hay sao ?
Chẳng nguy hại chẳng tham cầu,
Mà không lương thiện lẽ nào được chăng ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.