Lạnh buốt thổi mấy luồng gió bấc,
Mưa tuyết bay chiếu đặc khắp trời
Cùng ta thân ái những người,
Nắm tay dắt díu cùng rời khỏi đây
Sao lại còn khoan thai lần lữa ?
Nguy loạn đà sắp sửa gấp rồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.