Phì Tuyền ta cứ nhớ hoài,
Nay đành thở vắn than dài biết sao ?
Nhớ ấp Tu, nhớ ấp Tào,
Tấm lòng ta cứ rạt rào nghĩ xa.
Thắng xe thong thả đi ra,
Hoạ may trút được lòng ta ưu sầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.