Việc vua sai khiến vào ta,
Bao nhiêu chính sự tăng gia vào mình.
Từ ngoài ta đến gia đình,
Người nhà chỉ trích thậm tình vào ta!
Đành thôi như thế đấy mà!
Thật vì cảnh ấy trời đà khiến xui.
Nói làm sao nữa hỡi ôi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.