Người lái đò vẫy tay gọi khách,
Người đi, ta chẳng tách mà sang,
Người đi, ta chẳng vội vàng,
Ta còn chờ được bạn vàng gọi kêu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.