1. Ất Sửu hạ thu chi giao, tiểu chu tảo dạ vãng lai hồ trung hý thành tuyệt cú
  4
 2. Bệnh khởi thư hoài
  3
 3. Bi thu
  2
 4. Cảm sự
  4
 5. Cảm sự lục ngôn
  3
 6. Chẩm thượng ngẫu thành
  1
 7. Chẩm thượng văn cấp vũ
  3
 8. Chí quý
  1
 9. Chiến thành nam
  1
 10. Cô vân
  3
 11. Cửu nguyệt nhất nhật dạ độc thi cảo, hữu cảm tẩu bút tác ca
  1
 12. Dạ bạc thuỷ thôn
  2
 13. Dạ bộ
  2
 14. Dạ độc binh thư
  1
 15. Du Sơn Tây thôn
  13
 16. Đông sơ xuất du
  4
 17. Hoạ Cao Tử Trường tham nghị “Đạo trung” nhị tuyệt kỳ 1
  2
 18. Hoa thời biến du chư gia viên
  3
 19. Hoàng Châu
  2
 20. Hồ thôn nguyệt tịch
  3
 21. Khê hành
  1
 22. Kịch thử
  1
 23. Kiếm Môn đạo trung ngộ vi vũ
  2
 24. Kim thác đao hành
  3
 25. Lâm An xuân vũ sơ tễ
  6
 26. Lân khúc hữu vị phạn, bị truy nhập quách giả, mẫn nhi tác chi
  2
 27. Mai hoa kỳ 1
  3
 28. Mai hoa tuyệt cú kỳ 3
  5
 29. Nông gia thán
  2
 30. Quan san nguyệt
  3
 31. Quán viên
  1
 32. Quy Đường độc chước
  1
 33. Sở thành
  3
 34. Sơn thôn kinh hành nhân thi dược kỳ 1
  3
 35. Tạp cảm
  2
 36. Thẩm viên (I) kỳ 1
  8
 37. Thẩm viên (I) kỳ 2
  8
 38. Thẩm viên (II) kỳ 1
  6
 39. Thẩm viên (II) kỳ 2
  6
 40. Thập nhất nguyệt tứ nhật phong vũ đại tác
  7
 41. Thị nhi
  7
 42. Thôn ẩm kỳ lân khúc
  1
 43. Thôn cư thư hỉ
  9
 44. Thu dạ tương hiểu, xuất ly môn nghinh lương hữu cảm
  3
 45. Thu tứ
  2
 46. Thu vãn đăng thành bắc môn
  2
 47. Thu vãn tạp hứng
  3
 48. Thư cảm
  1
 49. Thư phẫn
  3
 50. Thư sự kỳ 1
  3
 51. Thư sự kỳ 2
  2
 52. Thư sự kỳ 3
  3
 53. Thư thán
  1
 54. Tiểu viên
  3
 55. Tống thất huynh phó Dương Châu soái mạc
  1
 56. Trùng dương
  3
 57. Trừ dạ tuyết
  2
 58. Trường ca hành
  2
 59. Tuyết hậu tầm mai ngẫu đắc tuyệt cú kỳ 2
  3
 60. Tự trào
  1
 61. Văn tân nhạn hữu cảm
  3
 62. Vịnh Đông Hồ tân trúc
  2
 63. Vũ dạ
  2
 64. Xuân nhật tạp hứng
  6
 65. Xuân tàn
  1
 66. Xuân tuyết
  2