1. Ất Sửu hạ thu chi giao, tiểu chu tảo dạ vãng lai hồ trung hý thành tuyệt cú
  2
 2. Bệnh khởi thư hoài
  2
 3. Bi thu
  2
 4. Cảm sự
  3
 5. Cảm sự lục ngôn
  1
 6. Chẩm thượng ngẫu thành
  1
 7. Chẩm thượng văn cấp vũ
  2
 8. Chí quý
  1
 9. Chiến thành nam
  1
 10. Cô vân
  2
 11. Cửu nguyệt nhất nhật dạ độc thi cảo, hữu cảm tẩu bút tác ca
  1
 12. Dạ bạc thuỷ thôn
  2
 13. Dạ bộ
  1
 14. Dạ độc binh thư
  1
 15. Du Sơn Tây thôn
  8
 16. Đông sơ xuất du
  4
 17. Hạ thu chi giao tiểu chu tảo dạ vãng lai hồ trung tuyệt cú
  2
 18. Hoạ Cao Tử Trường tham nghị “Đạo trung”
  1
 19. Hoa thời biến du chư gia viên
  2
 20. Hoàng Châu
  2
 21. Hồ thôn nguyệt tịch
  2
 22. Khê hành
  1
 23. Kịch thử
  1
 24. Kiếm Môn đạo trung ngộ vi vũ
  1
 25. Kim thác đao hành
  3
 26. Lâm An xuân vũ sơ tễ
  6
 27. Lân khúc hữu vị phạn, bị truy nhập quách giả, mẫn nhi tác chi
  1
 28. Mai hoa kỳ 1
  2
 29. Mai hoa tuyệt cú kỳ 3
  4
 30. Nông gia thán
  2
 31. Quan san nguyệt
  3
 32. Quán viên
  1
 33. Quy Đường độc chước
  1
 34. Sở thành
  1
 35. Sơn thôn kinh hành nhân thi dược kỳ 1
  2
 36. Tạp cảm
  2
 37. Thẩm viên (I) kỳ 1
  7
 38. Thẩm viên (I) kỳ 2
  7
 39. Thẩm viên (II) kỳ 1
  5
 40. Thẩm viên (II) kỳ 2
  5
 41. Thập nhất nguyệt tứ nhật phong vũ đại tác
  6
 42. Thị nhi
  6
 43. Thôn ẩm kỳ lân khúc
  1
 44. Thôn cư thư hỉ
  9
 45. Thu dạ tương hiểu, xuất ly môn nghinh lương hữu cảm
  2
 46. Thu tứ
  2
 47. Thu vãn đăng thành bắc môn
  2
 48. Thu vãn tạp hứng
  2
 49. Thư cảm
  1
 50. Thư phẫn
  3
 51. Thư sự kỳ 1
  2
 52. Thư sự kỳ 2
  1
 53. Thư sự kỳ 3
  2
 54. Thư thán
  1
 55. Tiểu viên
  1
 56. Tống thất huynh phó Dương Châu soái mạc
  1
 57. Trùng dương
  2
 58. Trừ dạ tuyết
  1
 59. Trường ca hành
  2
 60. Tuyết hậu tầm mai ngẫu đắc tuyệt cú kỳ 2
  2
 61. Văn tân nhạn hữu cảm
  1
 62. Vịnh Đông Hồ tân trúc
  2
 63. Vũ dạ
  1
 64. Xuân nhật tạp hứng
  5
 65. Xuân tuyết
  2