Đêm sương đèn một ngọn
Hóc núi đọc binh thư
Nuôi chí ngoài muôn dặm
Cầm giáo trước xe vua
Vốn sẵn lòng chết trận
Thẹn vướng vợ con thơ
Nên việc, do may mắn
Liệu trước, rõ vu vơ
Hồng đói gào bên vực
Năm tháng dối nhà nho
Soi gương than với mặt
Hồng hào được mãi ru?


Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng - Phần thơ dịch, NXB Văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)