Tháng sáu nắng đang dữ
Mồ hôi thở khôn ngăn
Chạy trốn không có cách
Mong bóng cây xế gần
Hoặc bảo nên đọc sách
Hoặc khuyên cứ chén tràn
Hoặc khoe viết chữ đẹp
May cơn cơn nóng xua tan
Hoặc câu bên suối mát
Hoặc cờ dưới tre râm
Cũng có người chước thấp
Đổ tiền mua chiếu nằm
Hoặc chân không giẫm tuyết
Kẻ ấy thực là gàn
Ta bảo: "Không phải thế
Mong anh suy nghĩ dần
Giờ đây chiếu vua xuống
Vùng Hoài, Biện ra quân
Cửa soái, dựng cờ xí
Sớm tối hịch truyền ran
Đại tướng mặc áo giáp
Lính theo lệnh bảo ban
Ba quân chưa no hết
Tướng đói không phàn nàn
Khát chẳng uống nước trước
Chạy không kêu chồn chân
Lũ ta được yên ổn
Cây rừng che rợp sân
Trật khăn rửa suối lạnh
Nằm ngồi thích riêng thân
Thế mà còn sợ nóng
E dối cả quỷ thần!"
Khách nghe cho là phải
Gọi giấy viết thơ văn
Bỗng bên bàn, song cửa
Gió mát thổi lần lần


Nguồn: Thơ Lục Du, NXB Văn học, 1971
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)