Hoài, Dĩnh lênh đênh thuở lọt lòng
Khi vừa để chỏm gặp binh nhung
Trung nguyên ngảnh lại bao xa cách
Kinh bắc nhìn lên những não nùng
Phú mới đề bài "Bơi bến Vị"
Thơ xưa nối vận "Dạo non Tung"
Tử sinh xa cách đời tuy khác
Một mối tâm tình gắn bó chung


Nguồn: Thơ Lục Du, NXB Văn học, 1971
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)