Già ốm đến rồi chẳng thể đương
Ôm gương ngày tháng tự buồn thương
Gió tây rượu sáng xua tan hết
Nhầu mặt như xưa tựa lá vàng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.