15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 18/12/2006 06:59

書憤

早歲哪知世事艱,
中原北望氣如山。
樓船夜雪瓜洲渡,
鐵馬秋風大散關。
塞上長城空自許,
鏡中衰鬢已先斑。
出師一表真名世,
千載誰堪伯仲間。

 

Thư phẫn

Tảo tuế na tri thế sự gian,
Trung nguyên bắc vọng khí như san.
Lâu thuyền dạ tuyết Qua Châu độ,
Thiết mã thu phong Đại Tán quan.
Tái thượng Trường Thành không tự hứa,
Kính trung suy mấn dĩ tiên ban.
Xuất sư nhất biểu chân danh thế,
Thiên tải thuỳ kham bá trọng gian.


Bài này tác giả làm vào mùa xuân 1146 lúc ngồi rỗi ở nhà. Lúc này một phần lớn đất đai Trung Quốc đã bị người Kim thống trị, triều đình Nam Tống không làm được trò gì, tác giả rất lấy làm phẫn uất.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Tuổi trẻ biết nhiều chuyện thế gian,
Thục trung vọng bắc chí ngang tàng.
Qua Châu thuyền vượt đêm mưa tuyết,
Tán Quan ngựa sắt gió thu sang.
Nguyện lên ải bắc tận Trường Thành,
Hoa râm vừa điểm mái đầu xanh.
Xuất quân thảo hịch tâm chân chính,
Nghìn năm ai dám sánh được danh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Tuổi thơ dễ biết việc đời nao,
Bắc ngóng Trung Nguyên hận bốc cao.
Ngựa sắt gió thu qua Đại Tản,
Thuyền lầu đêm tuyết vượt Qua Châu.
Bức thành ngăn ải hoài nuôi chí,
Mái tóc soi gương sớm điểm màu.
Tờ biểu “Ra quân” lừng lẫy tiếng,
Ngàn năm ai dễ sánh vai đâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Trai trẻ nào biết sự đời đau,
Ngóng bắc, trung nguyên khí núi cao!
Ngựa sắt gió thu băng Đại Tán,
Thuyền quân đêm tuyết vượt Qua Châu.
Trường thành trấn ải thường nuôi chí,
Tóc cỗi soi gương sớm bạc màu !
Dâng biểu "Tiến quân" thật nức tiếng,
Nghìn năm ai thể sánh bằng đâu !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời