Ít học Thi Thư của Hán Đường
Nên đành luẩn quẩn ruộng rồi nương
Đôi chân chạm đất ngồi lừa mãi
Một túi kề hông uống rượu thường
Ngó thoạt hình dung đà suý lão
Say mèm ý khí vẫn hùng cương
Thái Hàng, Vương Ốc sao cần chuyển
Chế giễu Ngu Công thiếu tự lường