Áp Lục, Tang Can cũng nước nhà
Kỳ Liên, lửa hiệu ánh truyền qua
Công danh tôi bác nào chi khác
Chỉ sợ không người quất ngựa ra


Nguồn: Hoàng Tạo - Thơ và đời, NXB Đại học quốc gia, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)