Mấy năm ốm yếu nghỉ nằm nhà
Kiếm củi, chăn trâu, khách ghé qua
Lẽ phải tìm trong trang sách chép
Lời ngay từ chỗ ngõ làng ra
Riêng lo thế giặc lòng thêm xót
Mong trả ơn đời lệ ứa sa
Chút lộc chẳng mang còn biết thế
Lắng nghe luống những thẹn cho ta


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)