19/09/2021 00:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chí quý
識媿

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2012 14:35

 

Nguyên tác

幾年羸疾臥家山,
牧豎樵夫日往還。
至論本求編簡上,
忠言乃在裏閭間。
私憂驕虜心常折,
念報明時涕每潸。
寸祿不沾能及此,
細聽隻益厚吾顏。

Phiên âm

Kỉ niên luy tật ngoạ gia san,
Mục thụ tiều phu nhật vãng hoàn.
Chí luận bản cầu biên giản thượng,
Trung ngôn nãi tại lý lư gian.
Tư ưu kiêu lỗ tâm thường chiết,
Niệm báo minh thời thế mỗi xan.
Thốn lộc bất triêm năng cập thử,
Tế thinh chỉ ích hậu ngô nhan.

Dịch nghĩa

Mấy năm ốm yếu nằm ở nhà
Hàng ngày có chú chăn trâu kiếm củi thường qua lại
Tìm lẽ phải thì chỉ ở trong sách vở
Lời nói ngay thẳng lại ở ngay nơi xóm làng
Riêng lo quân giặc mạnh lòng thương đau quặn
Mỗi khi nghĩ đến muốn báo đền thời thịnh, nước mắt lại ứa sa
Họ chưa hề được hưởng chút bổng lộc của nhà vua mà còn biết nghĩ như vậy
Lắng nghe, ta những thêm mặt dày

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Mấy năm ốm yếu nghỉ nằm nhà
Kiếm củi, chăn trâu, khách ghé qua
Lẽ phải tìm trong trang sách chép
Lời ngay từ chỗ ngõ làng ra
Riêng lo thế giặc lòng thêm xót
Mong trả ơn đời lệ ứa sa
Chút lộc chẳng mang còn biết thế
Lắng nghe luống những thẹn cho ta
Nguồn: Thơ Tống, Trương Chính giới thiệu, Nam Trân duyệt thơ, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Chí quý