Tu Môn từ độ rảnh phiên chầu
Nương xóm đầu sông buổi gió thâu
Say khát mưa rơi nghe muốn nhắp
Mộng tàn đèn lụi ngắm thêm sầu
Hà Đồng sông núi sao đành bỏ
Chu Hán cơ đồ biết ở đâu
Những giận chân mây thua cái nhạn
Về nam còn được thấy Trung châu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)