Chàng vịt thôn Nam thôn Bắc ran
Dưỡng cho đám mạ nước dâng tràn
Chân trời đã khắp ngàn muôn dặm
Lại học già làng cày cấy xuân