Bên sông thành đổ vượn chim buồn
Đền cách bên sông thờ Khuất Nguyên
Việc khoảng một nghìn năm rưỡi trước
Vỗ ghềnh chỉ sóng giống xưa còn