Đất nước đang nghe lấy lại dần
Hoàng Hà vẫn bọc lấy Đồng Quan
Hãy nên nán lại nơi nhung trướng
Nhiêu Tích, Nam Đình ngắm Hoạ San


Nguồn: Hoàng Tạo - Thơ và đời, NXB Đại học quốc gia, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)