Mây phủ đồng sông tuyết đổ cơn
Năm nhuần xuân mới đến chậm hơn
Nghiêng rót hết bình say suốt buổi
Nằm nghe con đọc thơ Bán Sơn

tửu tận tình do tại