Chiếc nhạn về Nam, bóng mịt mùng
Ngủ vùi lau lách khoảng mênh mông
Chẳng hay Tương thuỷ, Ba Lăng nọ
Có nhớ Ngư Dương, Thượng Cốc không?


Nguồn: Thơ Lục Du, NXB Văn học, 1971
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)