Quân vua ra thành nam,
Bụi bay mờ thành bắc.
Ngựa chiến năm quân như gấm thêu,
Ra vào biến hoá khôn lường trước.
Giặc Hồ dối trời, phản Trung Quốc,
Hổ lang dù mạnh không thắng đức.
Xì xồ trước ngựa tranh xin hàng,
Ngổn ngang gươm giáo vứt đầy đất.
Ông tướng trên dốc mang cờ vàng,
Sai quân truyên xuống: chớ kinh hoàng.
Chiếu vua tha bay khỏi tội chết,
Đừng vã mồ hôi, run sợ khiếp.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)