23/01/2021 18:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiến thành nam
戰城南

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2009 20:51

 

Nguyên tác

王師出城南,
塵頭暗城北。
五軍戰馬如錯繡,
出入變化不可測。
逆胡欺天負中國,
虎狼雖猛那勝德。
馬前嗢咿爭乞降,
滿地縱橫投劍戟。
將軍駐坡擁黃旗,
遣騎傳令勿自疑。
詔書許汝以不死,
股栗何為汗如洗?

Phiên âm

Vương sư xuất thành nam,
Trần đầu ám thành bắc.
Ngũ quân chiến mã như thác tú,
Xuất nhập biến hoá bất khả trắc.
Nghịch Hồ khi thiên phụ Trung Quốc,
Hổ lang tuy mãnh na thắng đức.
Mã tiền miệt y tranh khất hàng,
Mãn địa tung hoành đầu kiếm kích.
Tướng quân trú pha ủng hoàng kỳ,
Khiển kỵ truyền lệnh vật tự nghi.
Chiếu thư hứa nhữ dĩ bất tử,
Cổ lật hà vị hãn như tẩy?

Bản dịch của Trinh Đường

Quân vua ra thành nam,
Bụi bay mờ thành bắc.
Ngựa chiến năm quân như gấm thêu,
Ra vào biến hoá khôn lường trước.
Giặc Hồ dối trời, phản Trung Quốc,
Hổ lang dù mạnh không thắng đức.
Xì xồ trước ngựa tranh xin hàng,
Ngổn ngang gươm giáo vứt đầy đất.
Ông tướng trên dốc mang cờ vàng,
Sai quân truyên xuống: chớ kinh hoàng.
Chiếu vua tha bay khỏi tội chết,
Đừng vã mồ hôi, run sợ khiếp.
Nguồn: Thơ Lục Du, NXB Văn học, 1971

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Chiến thành nam