Mê đắm danh hoa ngỡ phát cuồng
Những e nắng gió phụ hồng hương
Canh khuya thầm khấn Thông Minh điện
Cho bóng xuân qua hộ hải đường


Nguồn: Tuyển dịch thơ Đường - Tống, KS Mai Lăng, NXB Văn học, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)