Mui bồng mưa reo xuân
Buồm cói chiều treo khói
Cá, ghé chợ gần mua
Lửa, lần thuyền cạnh hỏi
Nằm buồn tỉnh lại say
Đẩy cạn lui rồi tới
Ôi! kéo thuyền quanh năm
Sức mòn, gió ngược thổi


Nguồn: Thơ Tống, Trương Chính giới thiệu, Nam Trân duyệt thơ, NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)