Chuông hoà gió bấc lẫn mưa rơi,
Đỏ ối hoa đèn rụng tả tơi.
Mộng lẻ trời gần như một với,
Thành cao trống điểm đã ba hồi.
Mổ rồng nghề hão già ôm mãi,
Quất ngựa công thành giỏi thấy ai.
Mong sớm thu về non nước cũ,
Vân Trung mộng ấy... bạc đầu rồi!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)