Bình vàng chén ngọc uống say tràn
Mũ cáo mền điêu rét chẳng sờn
Ước được ngựa hay ba vạn cỗ
Đêm trăng kèn trống vượt Tang Can


Nguồn: Hoàng Tạo (thơ và đời), NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)