Giã ít gạo thơm, hái lá quỳ
Không cho kịp nấu, trát quan truy
Kim Hoa điện ngọc vua còn ngự
“Thất nguyệt” thơ Chu đọc những gì?