1. Hồi văn tứ tuyệt thi (Chỉ thập tự độc thành tứ tuyệt thi) - Cầm
  1
 2. Hồi văn tứ tuyệt thi (Chỉ thập tự độc thành tứ tuyệt thi) - Kỳ
  1
 3. Hồi văn tứ tuyệt thi (Chỉ thập tự độc thành tứ tuyệt thi) - Thi
  1
 4. Hồi văn tứ tuyệt thi (Chỉ thập tự độc thành tứ tuyệt thi) - Tửu
  1
 5. Thuận nghịch hồi văn thi
  4
 6. Ức gia tiên nghiêm cảm tác
  1
 7. Y chỉ
  1
 8. Tại kinh thời tiễn đồng niên hữu Bùi hành tẩu chi Tuy Phong doãn
  1
 9. Bệnh trung tác
  1
 10. Trúng số thi kỳ 1
  1
 11. Trúng số thi kỳ 2
  1
 12. Bộ vận Phan mậu tài “Đề Thiên Mụ tự” hoạ chi
  1
 13. Phúc hoạ Phan mậu tài “Tặng Thiên Mụ tự hoà thượng”
  1
 14. Bộ vận Phan mậu tài “Hạ vũ tư hương” hoạ chi
  1
 15. Bộ vận Phan mậu tài “Trường An cảm cảnh” hoạ chi
  1
 16. Bộ vận Phan mậu tài “Văn hữu đăng tiểu khoa đề ký” hoạ chi
  1
 17. Bộ vận Phan mậu tài “Quế” hoạ chi
  1
 18. Mạn du
  1
 19. Phụng hoạ Hồ Đắc Hiệp “Tịch trung ngẫu hứng”
  1
 20. Phụng hoạ Bùi Hữu Thứ “Du Thuận An” kỳ 1
  2
 21. Phụng hoạ Bùi Hữu Thứ “Du Thuận An” kỳ 2 - Đại tấn thần yêu khách
  2
 22. Phụng hoạ Bùi Hữu Thứ “Du Thuận An” kỳ 3 - Đại tấn thần tiễn khách
  1
 23. Phụng hoạ Quang Lộc tự thiếu khanh Lâm Tăng Sum “Hồi hưu lưu giản”
  1
 24. Bộ vận Hồ Đắc Hiệp “Xuân dạ mộng dữ du” hoạ chi
  1
 25. Bộ vận Hồ Đắc Hiệp “Tân nguyệt hý tác ký nữ y” hoạ chi
  1
 26. Bộ vận Bạch Mai Phan Ngọc Hoàn “Thị biểu đệ” hoạ chi
  1
 27. Du dạ ngẫu hứng
  1
 28. Đề tùng lộc sơn thuỷ song bồn kỳ 1
  1
 29. Đề tùng lộc sơn thuỷ song bồn kỳ 2
  1
 30. Đề mai điểu sơn thuỷ Thái Công thuỳ điếu song bồn kỳ 1
  1
 31. Đề mai điểu sơn thuỷ Thái Công thuỳ điếu song bồn kỳ 2
  1
 32. Tuế đán ký thám gia mẫu tịnh huynh đệ
  1
 33. Hựu ký thám tộc thuộc
  1
 34. Bộ vận Hương Tiều “Vân Nam tự lạc thành” hoạ chi
  1
 35. Bộ vận Phan Xuân Hiền “Lưu giản thi” hoạ chi
  1
 36. Bộ vận Bình Phú tổng đốc mỗ “Lưu giản thi” hoạ chi kỳ 1
  1
 37. Bộ vận Bình Phú tổng đốc mỗ “Lưu giản thi” hoạ chi kỳ 2
  1
 38. Quá Hoài Ân cựu huyện sở cảm tác
  2
 39. Bộ vận lão sĩ Đỗ Xuân Khôi “Cung hạ Đồng Xuân doãn Trần đại nhân” hoạ chi
  2
 40. Hựu thể
  2
 41. Hoạ hậu bổ Lê Phổ chi Nga Sơn doãn lưu giản thi
  1
 42. Hoạ Võ Đôn Hưng thi kỳ 1
  1
 43. Hoạ Võ Đôn Hưng thi kỳ 2
  1
 44. Hoạ Bến Tre nữ sĩ “Lâm biệt thi tặng” nguyên vận kỳ 1
  1
 45. Hoạ Bến Tre nữ sĩ “Lâm biệt thi tặng” nguyên vận kỳ 2
  1
 46. Bộ vận tú tài Nguyễn Văn Vận “Cung hạ Đồng Xuân doãn Trần đại nhân” hoạ chi
  2
 47. Hành hạt kỷ sự kỳ 1
  2
 48. Hành hạt kỷ sự kỳ 2
  2
 49. Biểu Trung từ vịnh
  1
 50. Bộ vận Lê Chí Kính “Nhất Tự sơn tức cảnh” hoạ chi
  1
 51. Hoạ Xuân Đài tức cảnh thi kỳ 1
  2
 52. Hoạ Xuân Đài tức cảnh thi kỳ 2
  2
 53. Đăng Cốc tự
  1
 54. Hoạ Trần Đình Dị thi kỳ 1
  1
 55. Hoạ Trần Đình Dị thi kỳ 2
  1
 56. Tặng Dân Lợi dược phòng (Mỗi cú quân hữu dược vị)
  2
 57. Hựu tặng Dân Lợi lương y Hàn Từ Nguyên
  1
 58. Hoạ hoạn hữu Phạm Khắc Khoan chi “Xử nữ giải trào” thi
  1
 59. Truy hoạ Tùng Thiện Vương “Xuân khuê”
  1
 60. Hựu hoạ Tùng Thiện Vương “Xuân khuê”, vịnh cổ
  1
 61. Hoạ Phan mậu tài thi
  2
 62. Hoạ Lý mậu tài thi
  2