Trai thanh gái lịch gặp nhau đây
Giữa buổi hoài xuân may mắn thay!
Gặp gỡ tiếc cho khi giã biệt
Thơ chưa đủ vận, rượu chưa say!

tửu tận tình do tại