Ngạo tuyết khinh sương chẳng biết già
Tán hoà trời thẳm, dáng nguy nga
Bên cây thú ấy không là ngựa
Điên đảo thay miệng lưỡi kẻ tà!

tửu tận tình do tại