Làm thay lời Tấn thần tiễn khách
Thần kinh thắng cảnh nhất thần tiên
Được đón tao ông há ngẫu nhiên
Trăng gió khéo dùng kho bất tận
Sóng sông khẽ dỗ giấc cô miên
Đêm liền làm bạn thêm thanh hứng
Tài lớn nhờ anh thảo đoản thiên
Triều xuống, có lòng lưu khách trú
Vô tình, người lại cố ngoi thuyền!

tửu tận tình do tại