Si tình đưa nguyệt rót ba ly,
Dưới nguyệt ba ly sức rượu suy.
Sức rượu suy ba ly dưới nguyệt,
Ba ly dưới nguyệt tiễn tình si.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.