Bóng nắng dần dần che nhánh hoa,
Bóng che hoa nở điểm thơ ca.
Thơ ca tô điểm hoa nghiêng bóng,
Nghiêng bóng cành hoa dưới nắng tà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.