Xuân tới mừng mưa móc xiết bao
Xuân bày điều tốt giữa nhà cao
Cây huyên chẳm hẳm, cây đường rậm
Phúc lộc theo xuân đến tợ sao.

tửu tận tình do tại