Tâm hồn yên ổn đáng mừng thay
Vui vẻ nhờ anh được suốt ngày
Đàn địch tình hoà non với nước
Vẽ vời ý thích bút sanh mây
Giai âm tới tấp thư trong cá
Phúc trạch đầm đìa móc đẫm cây
Vốn được thân này trời nặn đúc
Quan thì nhàn nhã, lộc thì đầy

tửu tận tình do tại