Tự hỏi riêng ta mới có thân,
Trời cho nhiều thứ, há cho bần.
Chỉ nhờ chút học không tư hoá,
Nên phải cầu thêm ngoại bổng phần.
Thường giữ tâm hồn an hảo mãi,
Tất nhiên danh lợi tiến tăng dần.
Thời lai gió đẩy chim bằng trổi,
Vinh hiển giàu sang vẻ vẻ tân.

tửu tận tình do tại