Đang hồi nghiêng ngửa khắp sơn khê,
Trăm vạn binh hùm đông tới tê.
Hai đạo ngựa dàn xung kích mạnh,
Nửa đêm gà gáy tấn công ghê!
Kế ra lục xuất quân tăng thế,
Trấn áp song kiềm lệnh nhất tề.
Kỷ luật ngày đêm đều chỉnh túc,
Dẹp yên, oanh yến hót tư bề.

tửu tận tình do tại