Hai chục năm hàm tới Thiếu khanh
Ước mơ vừa trọn nẻo công danh
Hoạn đồ yên ổn, ba đào lặng
Quan thự đầm đìa vũ lộ dành
Thu nhớ thuần lô hưu khéo kịp
Nhàn trông phong nguyệt hứng thêm sanh
Đồng hương đồng hoạn nguôi ngoai khó
Ca nối xin dâng vận tiễn hành

tửu tận tình do tại